Pakollisten koulutusten maksuttomuus ja työajaksi lukeminen

Työsopimuslakiin on lisätty uusi pykälä, joka sisältää työnantajan järjestettäväksi määriteltyjen pakollisten koulutusten osalta uusia velvoitteita. Muutos tuli voimaan 1.8.2022.

Työsopimuslain 2 luvun 19 § teksti

Jos työnantajalla on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota työntekijälle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtä, jota varten hänet on palkattu, koulutuksen on oltava maksutonta työntekijälle. Lisäksi koulutus on luettava työajaksi ja mahdollisuuksien mukaan sen on tapahduttava säännönmukaisten työvuorojen aikana.

Säännöksen piiriin kuuluva koulutus

Säännös ei itsessään luo koulutusvelvollisuutta työnantajalle, vaan sääntelyn piiriin kuuluvien koulutusten osalta velvollisuus tarjota koulutusta perustuu lainsäädäntöön tai työehtosopimukseen. Lisäksi koulutuksen on oltava välttämätöntä työntekijän työn kannalta, johon hänet on palkattu.

Autoalalla lainmuutoksen piiriin kuuluvat työajaksi katsottavat työntekijöille maksuttomat koulutukset ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä. Autoalan työehtosopimus asettaa koulutusvelvoitteen seuraavassa tilanteessa:

Auto- ja konekorjaamoalan työehdot 18 § 5 mom. mukaan

”Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöturvallisuustiedotteiden, päällysmerkintöjen ja käyttöohjeiden edellyttämää opetusta ja ohjeistusta kemikaalien turvallista käyttöä ja käsittelyä varten sekä varmistettava ennen työn aloittamista, että työntekijä on omaksunut annetut ohjeet”.

Koulutukseen käytetyltä työajalta maksetaan palkka Autoalan koulutussopimuksen mukaan.

Jäsensivuilla kerrotaan lisää asiasta, autoalan lakisääteisistä koulutuksista ja palkanmaksusta.