Jäsentiedote I/2019

AAKL:N PUHEENJOHTAJA VALITTIIN AUTOALAN KESKUSLIITTO RY:N HALLITUKSEEN

Taneli Hakkarainen valittiin Autoalan Keskusliitto ry:n (AKL) hallituksen jäseneksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

PÄÄSIÄISEN AJAN JA VAPUN TYÖAIKA 2019

Pääsiäisen aikaan sisältyy arkipyhiä, jotka lyhentävät viikon säännöllistä työaikaa Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen (pois lukien provisiopalk- kaiset automyyjät) ja Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamisen piirissä olevilla työntekijöillä ja toimihenkilöillä. Tänä vuonna vappu sijoit- tuu melko välittömästi pääsiäisen jälkeen viikolle 18. Pääsiäinen ja vappu vaikuttavat myös vuosiloman pitämiseen.
Pääsiäisen aika Pääsiäinen sijoittuu tänä vuonna huhtikuulle viikoille 16 ja 17, siten, että pitkäperjantai
on 19.4.2019 ja toinen pääsiäispäivä 22.4.2019.

Tänä vuonna toteutettava kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys saattaa vaikuttaa pääsiäisen ajan työaikajärjestelyihin. Jos paikallisesti on sovittu arkipyhien käyttämisestä ns. kiky-tuntien tekemiseen, paikallinen sopimus voi muuttaa ko. viikon säännöllisen työajan pituutta jäljempänä kerrottavalla tavalla.
Seuraavassa on tarkasteltu kummankin autoalan työehtosopimuksen pääsiäisen aikaa koskevia määräyksiä ja vaikutusta vuosiloman pitämiseen.

Auto- ja konekorjaamoalan työehdot

Auto- ja konekorjaamoalan työehtojen 12 §:ssä on määräykset arkipyhien vaikutuksesta säännölliseen työaikaan ja 16 §:ssä arkipyhäkorvauksiin.
Työehtojen 12 §:n mom. 5 kohdan 2 perusteella pääsiäislauantai (20.4.) on vapaapäivä, elleivät tuotannon tekniset syyt vaadi muuta. Samoin pääsiäisen jälkeinen lauantai (27.4.) on vapaapäivä töissä, joissa työaika muutoinkin on järjestetty kiintein, lauantaina pidettävin vapaapäivin. Tästä johtuen työpaikoilla, joissa lauantai on säännöllisesti työpäivä, on myös pääsisäisen jälkeinen lauantai normaali työvuoroluettelon mukainen työpäivä. Vastaavasti pitkäperjantain jälkeinen lauantai eli pääsiäislauantai voi olla normaali työpäivä (= säännöllistä työaikaa), jos se on palvelutuotannon kannalta tarpeen.
2(4) Auto- ja konekorjaamoalan työehtojen 16 §:n mukaan pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä ovat vapaapäiviä, joilta maksetaan ansionmenetyksen korvauksena arkipyhäkorvaus. Edellytyksenä on, että työ työpaikalla on keskeytyneenä ko. päivinä ja kyseiset päivät olisivat muuten olleet työntekijän työpäivä. Työehtosopimusmääräys sisältää täydentäviä määräyksiä eräitä erikois- ja poikkeustilanteita varten.

Auto- ja konekaupan työehdot

Työehtosopimuksen auto- ja konekaupan työehtojen määräykset koskevat – konttori-, – varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöitä sekä – kiinteäpalkkaisia automyyjiä. Provisiopalkkaisilla automyyjillä eivät nämä arkipyhät lyhennä viikon säännöllistä työaikaa.
Auto- ja konekaupan työehtojen 7 §:n perusteella työaikaa lyhentävät pääsiäislauantai ja toinen pääsiäispäivä. Tästä seuraa, että kyseisten viikkojen (16 ja 17) säännöllinen työaika on 30 tuntia. Pääsiäisen jälkeinen lauantai on vapaa, kun lauantai on vakiintuneesti työntekijän vapaapäivä eli tehtäessä työtä ns. toimistotyöajan mukaisesti maanantaista perjantaihin.
Provisiopalkkaisilla automyyjillä pääsiäisen ajan työaika määräytyy käytössä olevan työajan tasoittumisjärjestelmän mukaisesti. Tarkemmat määräykset ovat provisiopalkkaisia auto- ja konemyyjiä koskevassa pöytäkirjassa, joka on Auto- ja konekaupan työehtojen osa.
Tekniset toimihenkilöt ja katsastusala
Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 6 §:ssä on määräyksiä arkipyhäviikkojen työajasta. Tätä täydentää 12 §:ssä oleva määräys eri työviikkojen työpäivien lukumäärästä.
Työehtosopimuksen mukaan pääsiäislauantai samoin kuin pääsiäisen jälkeinen lauantai ovat vapaapäiviä, elleivät palveluliiketoiminnalliset syyt muuta vaadi. Tämä on todettu myös 12§:ssä, jossa kyseisten viikkojen työpäivien lukumääräksi on sovittu neljä.
Jos pääsiäislauantaina ollaan työssä, on vapaapäivän menettäminen korvattava antamalla vapaata muuna työtuntijärjestelmään merkittävänä aikana. Jos vapaata ei voida antaa, on pääsiäislauantaina tehty työ korvattava viikkoylityötä koskevien määräysten mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että pääsiäislauantainen tehdystä työstä maksetaan 100 % korotus palkkaan työehtosopimuksen 12 §:n 1 kohdan neljännen kappaleen perusteella.

Ns. kiky-tunnit pääsisäisen aikaan

Jos paikallisesti on sovittu työajan pidentämisestä siten, että ns. kiky-tunteja tehdään pääsiäisen aikaan olevina arkipyhinä, pidentävät kyseisinä päivinä tehtävät työtunnit kyseisen viikon säännöllistä työaikaa. Siitä seuraa, että kyseisten päivien työajalta ei makseta lisä- eikä ylityökorvauksia eikä sunnuntaityökorvauksia.
Auto- ja konekorjaamoalan työehtojen piirissä oleville maksettavia arkipyhäkorvauksia leikataan työehtosopimusratkaisun mukaisesti myös pääsiäisen ajan arkipyhiltä.

3(4) Vappu

Vapunpäivä 1.5. on tänä vuonna keskiviikko ja lyhentää siten viikon säännöllistä työaikaa. Seuraavassa tarkastellaan eri työehtojen määräyksiä vappuviikon työajasta.

Auto- ja konekorjaamoalan työehdot

Auto- ja konekorjaamoalan työehtojen 16 §:n mukaan vapunpäivä on arkipyhä, joka lyhentää sen viikon säännöllistä työaikaa yhdellä työvuorolla (7,5 tai 8 tuntia). Siitä seuraa, että vappuviikon säännöllisen työajan pituus on 30 tai 32 tuntia.

Vapunaatto (30.4.2019) on tiistaipäivä ja on siten tavanomainen työpäivä.

Työehtosopimuksen 12 § mom. 5 määrää vielä, että vapun jälkeinen lauantai on vapaapäivä töissä, joissa työaika muutoinkin on järjestetty kiintein lauantaiksi osuvin vapaapäivin.
Vapunpäivä on lisäksi korvatta arkipyhä, jolta maksetaan arkipyhäkorvaus keskituntiansion mukaisena. Arkipyhä korvauksen maksamisen edellytykset on kerrottu korjaamotyöehtojen 16 pykälän mom. 2:ssa. Keskeisimpänä edellytyksenä on, että ko. päivä olisi ollut työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä ja että työt ko. päivänä keskeytetään.

Auto- ja konekaupan työehdot

Auto- ja konekaupan työehtojen 7 § mukaan työaikaa lyhennetään mm. viikolla, jolla on vapunpäivä. Tästä seuraa, että kyseisen viikon säännöllinen työaika on tänä vuonna enintään 30 tuntia, kun työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa. Tämä määräys koskee konttori-, varaosa-, varasto- ja palvelutyöntekijöitä sekä kiinteäpalkkaisia auto- ja konemyyjiä.
Provisiopalkkaisten auto- ja konemyyjien työaika määräytyy edellä mainitun työehtosopimuksen osana olevan Auto- ja konemyyjiä koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Vappu ei ole sellainen arkipyhä, joka lyhentää provisiopalkkaisen auto- ja konemyyjän viikoittaista työaikaa. Tämä on tullut ottaa huomioon laadittaessa auto- ja konemyyjiä koskevaa työtuntijärjestelmää.

Tekniset toimihenkilöt ja katsastusala

Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 12 §:n perusteella määräytyy mm. arkipyhäviikkojen työaika. Työehtosopimuksessa on määräys siitä, että vappuviikon (18) työpäivien lukumäärä on neljä eli säännöllinen työaika viikolla on työaikamuodosta riippuen 30 tai 32 tuntia.
Työehtosopimuksen 6 §:n mukaan vapunpäiväviikon lauantai on vapaapäivä, elleivät tuotantotekniset syyt muuta vaadi.
Teknisen toimihenkilön jäädessä vapunaattona tekemään ylityötä, maksetaan hänelle vuorokautisesta ylityöstä korvaus kaikilta tunneilta 100 prosentilla korotettuna (työehtosopimus 12 § 1. kohta 3. kappale).

4(4) Vuosilomasta

Sijoitettaessa vuosilomia pääsiäisen ja vapun ajalle tulee huomata, että lomapäiviä laskettaessa mukaan ei oteta pyhäpäiviä eli pitkäperjantaita, pääsiäispäivää ja toista pääsiäispäivää eikä vapunpäivää. Vuosilomalain erityissäännöksen johdosta myöskään pääsiäislauantai (20.4.2019) ei ole lomapäivä, vaikka se onkin arkipäivä. Tästä seuraa, että pidettäessä vuosilomaa pääsiäisviikolla (viikko 16) lomapäiviä kuluu neljä ja pääsiäisen jälkeisellä viikolla (viikko 17) viisi ja vappuviikolla viisi.
Edellä sanotun lisäksi lomia pääsiäisen ja vapun aikaan sijoitettaessa pitää ottaa huomioon, että talvilomaa ei voida jakaa ilman työntekijän suostumusta. Siten annettaessa talviloma pääsiäisviikolla, voidaan loma määrätä pidettäväksi 13. – 18.4.2019, jolloin lomaan sisältyy yksi lauantaipäivä kuten yleensäkin lomaviikkoon. On myös mahdollista määrätä loma siten, että pääsisäisviikolta jäävät kaksi lomapäivää pidetään pääsiäisen jälkeisen viikon tiistaina ja keskiviikkona. Sen sijaan pääsiäisviikolta jäävien kahden lomapäivän jättäminen pidettäväksi jonain muuna, erillisenä ajankohtana edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä sopimista. Pidettäessä lomaa vappuviikolla loma voidaan pitää kokokalenteriviikon kattavana, jolloin työntekijälle jää yksi lomapäivä ns. varastoon. Sen sijaan lomaa ei voi määrätä alkavaksi vappuviikkoa edeltävänä lauantaina.
Jos em. lomapäivät jätetään pidettäväksi myöhemmin määriteltävänä aikana, on kaikki päivät silloin sijoitettava työpäiville. Tämä johtuu vuosilomalain loman jakamista koskevista säännöistä. Tästä on poikkeuksena Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen sisältämä määräys, jonka mukaan jokaista viittä työpäivälle osuvaa lomapäivää kohden on yksi lauantai. Tästä seuraa, että jaettaessa talviloma edellä kerrotulla tavalla työnantaja voi edellyttää loman pidettäväksi niin, että siihen sisältyy lauantaipäivä.

Ystävällisin terveisin
Kari Rohkea AAKL:n toiminnanjohtaja